• 3 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    1³ + 2³ +…+ n³ = (1 + 2 +…+ n)²