• 5 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    1³ + 2³ + 3³ + … + 6³ = ²(1 + 2 + 3 + … + 6)