• 6 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    محاسبه تانژانت ۲۲.۵ درجه بصورت تصویری