• 6 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    تعداد انتخابهای دوتایی از n چیز برابر جمع اعداد کوچکتر از n است (اثبات تصویری)