• 6 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اثبات تصویری 1/4 +1/16 + 1/64 + ... = 1/3