• یک سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    رسم موبیوس سه بعدی با خط‌کش و پرگار