• یک سال پیش afshin هندسه darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    پرسش هندسه: ثابت کنید نقطه I در وسط پاره خط قرار دارد