• 4 سال پیش afshin هندسه darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    رسم پنج ضلعی با خط‌کش و پرگار