• 6 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    رسم شش ضلعی با خط‌کش و پرگار