• 3 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    رسم ده ضلعی منتظم با خط‌کش و پرگار