• 6 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ۳۰ ثانیه فرصت دارید، این شکل چند وجه دارد؟