• 6 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    یک رادیان زاویه روبروی وتری به طول شعاع دایره