• 3 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    تجسم تصویری عدد طلایی (فی)