• 6 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    توجیح هندسی مجموع مکعبات اعداد طبیعی کمتر یا مساوی n برابر است با مربع مجموع آنها