• 7 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    یک تعمیم جالب فیثاغورث در فضای سه بعدی