• 6 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    رسم شکل قلب باچرخاندن دایره‌ای با قطر ۱ واحد به دور دایره‌ای دیگر با قطر ۱/۲