• 7 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اثبات‌ تصویری سری مجموع مربعات اعداد طبیعی کمتر از n