• 6 سال پیش darbare طراحی صنعتی 1001boom.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    استفاده از تفکر سیستمی در طراحی محصول