• 6 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اثبات تصویری حالت خاص برابری کاوچی ۲^(...+ ۱ - ۱ + ۱ - ۱ + ۱) = (...+ ۴ - ۳ + ۲ - ۱)