• 6 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    مجموع زوایای خارجی یک چندضلعی محدب ۳۶۰ درجه است