• 4 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    مساحت شکل حاصل از تقاطع ربع دایره‌هایی به مرکز راس‌ها و مماس بر اضلاع مربع به ضلع واحد چقدر است؟