• یک سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    تابع سینوسی