• 3 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    در شکل زیر مقدار زاویه lfm را برحسب آلفا بدست بیاورید. #مسئله