• 3 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    مقدار زاویه x را در شکل محاسبه کنید