• 3 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    در شکل زیر مقدار تفاضل وارون x , y را بر حسب z پیدا کنید. #مسئله