• 7 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    مقدار X را در این تصویر پیدا کنید