• 3 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    نمایه حدس گلدباخ - هر عدد زوج بزرگتر از ۲ مجموع ۲ عدد اول است