• 6 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    1729 کوچکترین عددی که می‌توان آن را به دو طریق به صورت جمع دو مکعب کامل نوشت