• 5 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    حرکت نقاط در خطوط مستقیم یا دایره