• 4 سال پیش afshin ریاضیات roshd.ir بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    دنباله کولاتز