• 5 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    منحنی وی‌ویانی (Viviani) محل تقاطع استوانه و کره