• 5 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    تعمیم قضیه فیثاغورث برای هر شکل متناسب