• 8 سال پیش afshin ریاضیات roshdmag.ir بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    نشریه رشد برهان ریاضی دوره‌ متوسطه دوم شماره 86. تابستان 94 [PDF]