• 8 سال پیش afshin ریاضیات girlsangle.files.wordpress.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    قضیه ماریون والتر - یک قضیه زیبا در هندسه