• 5 سال پیش arman موشن گرافیک darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    سعی کنید از Transitionهای مناسب برای ایجاد پیوستگی در داستان گویی استفاده کنید