• 11 ماه پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    شیپور گابریل و پارادوکس رنگ کار