• 5 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    رابطه مکعبات کامل و اعداد فرد