• 6 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    1/3 + 1/9 + 1/27 + 1/81 + ... = 1/2