• 6 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    مجموع اعداد طبیعی از ۱ تا n برابر است با n * (n+1) / 2