• 6 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    توجیح تصویری فرمول انتخاب ۲ از N