• 6 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    نسبت طلایی در مثلث متساوی الاضلاع و دایره محاطی