• 6 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اثبات تصویری - مجموع فواصل هر نقطه درون مثلث متساوی الاضاع از اضلاع برابر ارتفاع مثلث است