• 6 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    نمایش نقشه اعداد اول بصورت نقاط سیاه و سفید