• 6 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بجای هریک از حروف چه رقمی باید گذاشت تا برابری برقرار باشد؟