• 6 سال پیش afshin ریاضیات بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    سه مهره وزیر سفید و پنج مهره وزیر سیاه را روی صفحه شطرنج ۵ در ۵ طوری قرار دهید که مهره‌های سفید و سیاه یکدیگر را تهدید نکنند