• 6 سال پیش arman موشن گرافیک darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    درك درست از خطوط و اشكال در همه كارهاى خروجى يك شخص ديده می شود