• 8 ماه پیش afshin هندسه darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    قضیه ناپلئون