• 5 سال پیش afshin ریاضیات بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    2⁶⁸=295147905179352825856 کوچکترین توان دو است که شامل همه ارقام صفر تا ۹ است