• 5 سال پیش greentea ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    3608528850368400786036725 بزرگترین عدد شناخته شده است که برای هر n، از یک تا ۲۵، n رقم اول آن بر n بخش پذیر است