• 5 سال پیش afshin شطرنج darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    سرباز از وسط دو نیم شده